چشم انداز و خط مشی

شرکت الماس شیمی مفید اساسی ترین هدف خود را بهبود مستمر کیفیت فعالیت ها با حفظ کرامت نیروهای توانمند شرکت و در نظر گرفتن تحقیقات و توسعه به منظور افزایش رضایت مندی طرفهای ذینفع قرار داده است . استقرار ، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت یکپارچه شامل سیستم های مدیریت کیفیت ، مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ، تأمین کننده این هدف است .

 

مجموعه مدیریت شرکت به منظور بهبود مستمر اثربخشی این سیستم ها ، اجرای سیاست های اولویت بندی شده زیر را مدنظر قرار داده است :

 

۱- افزایش رضایت مندی مشتریان از طریق :

بهبود شاخص تحویل به موقع محصولات ، ایجاد روند مناسب و موثر تعمیرات و نگهداری در کارخانه به منظور حفظ ثبت تولید ، ثبات و پیگیری شکایات مشتریان در اسرع وقت با هدف جلب رضایت ایشان .

۲- گسترش آگاهی ، مسئولیت و توانمندی کارکنان با :

آموزش سیستماتیک مهارتهای شغلی ، ایمنی و سایر موارد مرتبط با شغل و جلب مشارکت آنان در تحقق اهداف و تصمیم گیری ها از طریق سیستم های انگیزشی ، ترویج صداقت ، وجدان کاری و پایبندی به تعهدات از طریق نظارت پیگیر و قاطعانه رده های سرپرستی .

۳- حفظ و بهبود ایمنی و بهداشت کارکنان ، پیمانکاران و بازدیدکنندگان از طریق :

شناسایی خطرات قابل پیش بینی و حصول اطمینان از اجرای ساز و کارهای پیش گیرانه مناسب ، حفظ و بهبود آمادگی کارکنان برای عکس العمل مناسب در حوادث و شرایط اضطراری ، التزام به قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای مرتبط ، حصول اطمینان از دسترس بودن و استفاده از لوازم حفاظت فردی ، حفظ آراستگی کارکنان و مراعات نظم و ساماندهی محیط های کاری .

۴- افزایش بهره وری تمامی واحدها از طریق :

استفاده از فناوری های نو برای افزایش بازده خط تولید ، و استفاده از خرد جمعی و تبدیل تجربه های پرسنل به دانش از طریق مستندسازی .

۵- ایفای تعهدات اجتماعی و ادای مسئولیت های قانونی در قبال محیط زیست از طریق :

شناسایی جنبه های زیست محیطی و حصول اطمینان از اجرای ساز و کارهای کنترلی یا پیشگیرانه مناسب ، حذف یا کاهش پیامدهای زیست محیطی در فعالیت هایی که منجر به آلودگی محیط می شوند ، مدنظر قرار دادن جنبه های زیست محیطی در طرح های توسعه ای ، مدیریت مصرف انرژی و مواد در جهت کاهش آلاینده ها ، مدیریت پسماندها در جهت کاهش پیامدهای زیست محیطی و الزام و تشویق پیمانکاران به برخورد مسئولانه با مسائل زیست محیطی .

 

ارزشهای حاکم در سازمان :

۱- عدالت محوری ، شایسته سالاری و تشویق به کار تیمی و خلاقیت فردی در شرکت .

۲- صداقت ، امانت و راستی و پایبندی به تعهدات .

۳- حفظ منافع کارکنان ، مشتریان و سایر ذینفعان .

۴- رعایت کامل قوانین و مقررات و احترام به ارزشهای جامعه .

۵- رشد و اعتلای روزافزون توانمندیها و دستیابی به بهره‌وری اثربخش برای نیل به اهداف .

۶- توسعه همکاریهای دوجانبه و مشترک با سایر رقبا .

۷- رعایت مسائل زیست محیطی .